Regina Martha Nagele       Samira Anima        reginaslicht@gmx.at   

HYPO Tirol Bank     HYPTAT22     AT75 5700 0001 4019 3448